Formularze Urząd Skarbowy

Aktualne druki, formularze PIT 2018

Uwaga! Aby pobrać formularz, druk PIT 2018 wystarczy kliknąć w nazwę formularza i pobrać na pulpit.

PIT-14 Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

IFT-1 IFT-1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania

PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-16 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

PIT-16Z Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

PIT-19A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

PIT-D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

PIT-O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

PIT-28A Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych

PIT-28B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT-2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-40A 11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy

PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu

PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8C Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

PIT-BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

PIT-CFC Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT-DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym

PIT-M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

PIT-OP Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT-TP Uproszczone sprawozdanie

PIT-Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

PIT-ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

SSE-A Wykaz udziałów w spółkach

SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

SSE-R-A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

Pobrane formularze wystarczy wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej przynieść do właściwego Urzędu Skarbowego w którym się Państwo rozliczają.

PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) – podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.
Aktualny druk PIT można pobrać ze strony >>> https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/

CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych (Corporate Income Tax) – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne.
Aktualny druk CIT można pobrać ze strony >>> https://www.podatki.gov.pl/cit/formularze-do-druku-cit/

VAT

Podatek od towarów i usług, PTU (Value Added Tax) – podatek od wartości dodanej, podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.
Aktualny druk VAT można pobrać ze strony >>> https://www.podatki.gov.pl/vat/formularze-do-druku-vat/