PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych. Gdzie pobrać PCC-3 deklaracje podatku od czynności cywilnoprawnych? Jakie czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi? Gdzie pobrać druk PCC-3? Do kiedy złożyć PCC-3?

PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych są objęte niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626, z późn.zm.). Aby zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych wystarczy złożyć deklarację PCC-3 w swoim Urzędzie Skarbowym i zapłacić należną kwotę podatku.

PCC-3 – kto musi złożyć deklaracje?

1) następujące czynności cywilnoprawne:
– umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.
– umowy pożyczki,pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.
– umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.
– umowy dożywocia.
– umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat.
– ustanowienie hipoteki.
– ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.
– umowy depozytu nieprawidłowego.
– umowy spółki.
2) zmiany tych umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
3) orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży zawierane okazjonalnie, zazwyczaj
przez tych, którzy nie są przedsiębiorcami i nie zajmują się zawodowo działalnością handlową. W życiu codziennym z podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży mamy do czynienia, gdy sprzedajemy samochód.

Czym jest umowa sprzedaży?

Umowa sprzedaży jest porozumieniem zawartym między dwiema osobami, na mocy którego jedna z nich (sprzedawca) zobowiązuje się przenieść własność rzeczy, którą sprzedaje i wydać ją drugiej stronie (kupującemu), a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy odpowiednią cenę.

Jakie są stawki podatku od umowy sprzedaży?

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są następujące:
• 2% – od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających
z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
• 1% – od umowy sprzedaży innych praw majątkowych.

Do kiedy złożyć PCC-3?

Deklaracje PCC-3 należy złożyć w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Jeżeli umowa sprzedaży została zawarta między więcej niż dwiema osobami, wraz z deklaracją należy złożyć załącznik PCC-3/A.

Gdzie pobrać druk PCC-3?

PCC-3 wypełnisz online pod tym linkiem: https://ppuslugi.mf.gov.pl